avatar

Guibin Zhang

Undergraduate Student
Tongji University
bin2003 (at) tongji.edu.cn


About Me

I am a 3rd-year undergraduate student majoring in Data Science in the School of Electronic and Information Engineering, Tongji University.

Research Interests

News


Selected Publications (Full List)

  († denotes Equal Contribution)
 1. ICLR'24
  Guibin Zhang†, Kun Wang†, Wei Huang, Yanwei Yue, Yang Wang, Roger Zimmermann, Aojun Zhou, Dawei Cheng, Jin Zeng*, Yuxuan Liang*
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

 2. ICML'24
  Guibin Zhang†, Yanwei Yue†, Kun Wang*, Junfeng Fang, Yongduo Sui, Kai Wang, Yuxuan Liang, Dawei Cheng, Shirui Pan, Tianlong Chen*
  International Conference on Machine Learning (ICML), 2024.

 3. KDD'24
  Kun Wang†, Guibin Zhang†, Xinnan Zhang, Junfeng Fang, Xun Wu, Guohao Li, Shirui Pan, Wei Huang, Yuxuan Liang
  Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2024.

 4. TKDE
  Junfeng Fang†, Guibin Zhang†, Kun Wang*, Wenjie Du, Yifan Duan, Yuankai Wu, Roger Zimmermann, Xiaowen Chu, Yuxuan Liang*
  Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2024. (CCF A; IF:8.92)

 5. KBS
  Guibin Zhang, Yiqiao Chen, Shiyu Wang, Kun Wang, Junfeng Fang
  Knowledge-based Systems, 2024. (JCR Q1; IF:8.80)

 6. ICLR'24
  Kun Wang, Hao Wu, Yifan Duan, Guibin Zhang, Kai Wang, Xiaojiang Peng, Yu Zheng, Yuxuan Liang, Yang Wang
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

 7. KDD'24
  Kun Wang†, Guohao Li†, Shilong Wang, Guibin Zhang, Kai Wang, Yang You, Xiaojiang Peng, Yuxuan Liang*, Yang Wang*
  Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2024.

Working Experience

IDEA

FinAI, The International Digital Economy Academy (IDEA)

HKUST

CityMind Lab, The Hong Kong University of Science and Technology (GZ)

Tongji

FinTech Lab, Tongji University

Honors & Awards

Departmental & Academic Service


Powered by Jekyll and Minimal Light theme.